MZK Ostrów Wielkopolski

Ostrowski Bilet Elektroniczny

Doładowania Internetowe

Miasto Ostrów Wielkopolski

Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje plików „cookie”. Logowanie z niektórych funkcji serwisunie będzie możliwe dopóki nie zmienisz tego ustawienia w swojej przeglądarce.

Rejestracja Karty

Jeżeli jesteś już posiadaczem spersonalizowanego (imiennego) Ostrowskiego Biletu Elektronicznego, podaj numer posiadanej karty oraz numer PESEL podany w trakcie jej wydawania.

Dane klienta
Kontrola antyspamowa
Akceptuję Regulamin użytkowania OBE i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją dotyczącą danych osobowych (uwagi i pouczenia), podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe, a przekazane w celu zamieszczenia na e-bilecie zdjęcie nie narusza przepisów prawa oraz dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku, gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, ponoszę odpowiedzialność za ewentualne naruszenie dóbr osobistych i innych oraz oświadczam, że w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich, zaspokoję wszelkie uzasadnione roszczenia takich osób, przez co zwolnię MZK Ostrów Wielkopolski z wszelkiej odpowiedzialności w postępowaniach sądowych.
Uwagi i pouczenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO)  informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

 1. administratorem danych osobowych, które podaliście Państwo we „Wniosku o wydanie Ostrowskiego Biletu Elektronicznego” jest Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim - siedziba: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Lotnicza 30;
 2. dane dotyczące imienia, nazwiska i adresu zamieszkania właściciela spersonalizowanego e-biletu, jak też informacje o uprawnieniach do ulg lub bezpłatnych przejazdów, numer e-biletu, daty i godziny sprzedaży oraz rodzaju biletu, daty, godziny oraz numery linii, w której dokonano kasowań e-biletu będą przetwarzane przez MZK S.A. w celach wykonania usługi, reklamacyjnych, statystycznych i windykacyjnych oraz w celach wynikających z przepisów prawa przewozowego, cywilnego, finansowego i budżetowego;
 3. dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MZK S.A., w tym profilowaniu;
 4. Administrator Danych deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzał będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:
  • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach administrowanych przez MZK S.A.,
  • marketing usług własnych MZK S.A. oraz promowanie jego działalności i nowych inicjatyw, w tym kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, wśród mieszkańców,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 5. Osobom, których dane MZK S.A. przetwarza przysługują prawa:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt  21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 6. MZK S.A. przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa, o których mowa w pkt. 2, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki;
 7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z MZK S.A. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne.
 8. MZK S.A., jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
 9. MZK S.A. z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
  • telefonicznie: 62 737 61 10
  • drogą elektroniczną: sekretariat@mzk-ostrow.com.pl
  • osobiście w siedzibie MZK S.A., pokój nr 10

 

Oświadczam, że dane osobowe podałam/podałem dobrowolnie administratorowi danych w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej korzystania przeze mnie z Ostrowskiego Biletu Elektronicznego.