MZK Ostrów Wielkopolski

Ostrowski Bilet Elektroniczny

Doładowania Internetowe

Miasto Ostrów Wielkopolski

Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje plików „cookie”. Logowanie z niektórych funkcji serwisunie będzie możliwe dopóki nie zmienisz tego ustawienia w swojej przeglądarce.

Logowanie do konta

Dane klienta
Kontrola antyspamowa
Informacje
Jeżeli nie posiadasz jeszcze aktywnego konta, proszę się zarejestrować.
Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła, proszę ponownie dokonać rejestracji podając nowe hasło.

Uwaga: W przypadku ponownej rejestracji, wymagane jest podanie aktualnie przypisanego do konta adresu email.
Uwaga: W celu zmiany adresu email proszę skontaktować się z Miejskim Zakładem Komunikacji SA w Ostrowie Wielkopolskim, marketing@mzk-ostrow.com.pl
Uwagi i pouczenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO)  informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

 1. administratorem danych osobowych, które podaliście Państwo we „Wniosku o wydanie Ostrowskiego Biletu Elektronicznego” jest Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim - siedziba: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Lotnicza 30;
 2. dane dotyczące imienia, nazwiska i adresu zamieszkania właściciela spersonalizowanego e-biletu, jak też informacje o uprawnieniach do ulg lub bezpłatnych przejazdów, numer e-biletu, daty i godziny sprzedaży oraz rodzaju biletu, daty, godziny oraz numery linii, w której dokonano kasowań e-biletu będą przetwarzane przez MZK S.A. w celach wykonania usługi, reklamacyjnych, statystycznych i windykacyjnych oraz w celach wynikających z przepisów prawa przewozowego, cywilnego, finansowego i budżetowego;
 3. dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MZK S.A., w tym profilowaniu;
 4. Administrator Danych deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzał będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:
  • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach administrowanych przez MZK S.A.,
  • marketing usług własnych MZK S.A. oraz promowanie jego działalności i nowych inicjatyw, w tym kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, wśród mieszkańców,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 5. Osobom, których dane MZK S.A. przetwarza przysługują prawa:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt  21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 6. MZK S.A. przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa, o których mowa w pkt. 2, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki;
 7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z MZK S.A. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne.
 8. MZK S.A., jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
 9. MZK S.A. z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
  • telefonicznie: 62 737 61 10
  • drogą elektroniczną: sekretariat@mzk-ostrow.com.pl
  • osobiście w siedzibie MZK S.A., pokój nr 10

 

Oświadczam, że dane osobowe podałam/podałem dobrowolnie administratorowi danych w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej korzystania przeze mnie z Ostrowskiego Biletu Elektronicznego.